Հայոց լեզու 11.11.2019

Եկ – գալ – չեզոք, պարզ
լցրեք – լցնել – ներգործական, պարզ
վեր կաց – վեր կենալ – չեզոք, պարզ, անկանոն
թող – թողել – ներգործական, պարզ
հսկեցեք – հսկել – ներգործական, պարզ
տեսեք – տեսնել – ներգործական, պարզ
զարթնեցեք – զարթնել – չեզոք, պարզ
տուր – տալ – ներգործական, անկանոն, պարզ
ականջ արեք – ականջ անել – չեզոք, անկանոն, ածանցավոր
ուշ դրեք -ուշ դնել – ներգործական, անկանոն, ածանցավոր

Օվերտոնի պատուհան

Օվերտոնի պատուհանի շրջանակում քննարկվում և ընդունվում են տարբեր տեսակի մտքեր ու ևրևույթներ: Այն բաղկացած է վեց քայլից, որի ընթացքում գաղափարը խիստ անընդունելի լինելուց վերածվում է առօրյա քննարկման թեմայի, ապա ՝ ընդունվում են օրենքներ տվյալ խնդրի վերաբերյալ:

Օվերտոնի պատուհանի օրինակ Հայաստանում:

Հայ հասարակության մտածելակերպի ու սկզբունքների պատճառով, որոնք վերագրվում են որպես <<ավանդույթներ>>, Օվերտոնի պատուհանը դանդաղ է ընթանում կամ չի հասնում հաջողության: Սա իհարկե իմ կարծիքն է, որը կփորձեմ հիմնավորել արդի ամենատարածված օրինաով ՝ ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքներ:
Մոտ մեկ տարի առաջ, երբ հարցում էր անցկացվում շատերն անգամ չգիտեին <<ԼԳԲՏ>> հապավման նշանակությունը, իսկ այժմ այն քննարկվում է գրեթե յուրաքանչյուն վայրում ( հեռուստատեսությամբ, համացանցում և այլն) և յուրաքանչյուրի կողմից:
Պատուհանի քայլերի հերթականությունն հետևյալն է ՝
1_lMpmP5zmZAKr_yAI550yqA

Տվյալ դեպքում հերթականությունը խախտված է: երևույթը շարունակում է մնալ անընդունելի մեծամասնության կողմից, սակայն հայտնի քննարկման և քննադատման առարկա է հանրության և մեդիայի համար:
Ոմանց կարծիքով մենք հասել ենք Օվերտոնի պատուհանի վերջին փուլին ՝ Ստամբուլյան կոնվնցիայի վավերացման ակտիվ քննարկումներով: Այն համարվում է կոնվենցիա կանանց բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման վերաբերյալ: Այդտեղ ներառված հոդվածներից են.

  • «Կանանց նկատմամբ բռնություն»-ը հասկացվում է որպես մարդու իրավունքների խախտում ու կանանց նկատմամբ խտրականության ձև և նշանակում է գենդերային հիմքով այն բոլոր բռնարարքները, որոնք հանգեցնում են կամ կարող են հանգեցնել կանանց ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական վնաս կամ տառապանք պատճառելուն, այդ թվում՝ այդպիսի բռնարարքների սպառնալիքները, հարկադրանքը կամ ազատությունից կամայական զրկումը՝ լինեն դրանք հանրային, թե անձնական կյանքի մակարդակով,
  • «Ընտանեկան բռնություն» նշանակում է ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական բնույթի բոլոր բռնարարքները, որոնք կատարվում են ընտանիքի կամ ընտանեկան միավորի ներսում կամ նախկին կամ ներկա ամուսինների կամ զուգընկերների միջև՝ անկախ նրանից՝ կատարողը բնակվում է կամ բնակվել է զոհի հետ նույն բնակարանում, թե ոչ.
  • «Գենդեր» նշանակում է հասարակության ներսում ձևավորված դերեր, վարքագիծ, գործունեություն և առանձնահատկություններ, որոնք տվյալ հասարակությունը պատշաճ է համարում կանանց և տղամարդկանց համար,
  • «Գենդերային բռնություն կանանց նկատմամբ» նշանակում է բռնություն, որը կնոջ նկատմամբ դրսևորվում է նրա կին լինելու պատճառով կամ որը կանանց նկատմամբ դրսևորվում է անհամաչափորեն։

Հայաստանում շատերը կարծում են, թե այն միտված է զուտ ԼԳԲՏ անձանց շահերը և իրավունքները պաշտպանելու: Նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր դեմ են  կոնվենցիային չիմանալով դրա նշանակությունն ու դերը: Մերժում են այն, Ստամբուլյան լինելու պատճառով:
Ուրիշ օրինակներ են եղել Հայաստանում, սակայն ներկայումս ամենավառ օրինակը սա էր: Կարծում եմ, որ այդ դեռ երկար ժամանակ անընդունելի կմնա հասարակության համար:

Իրավունք հասկացությունը, աղբյուրները, համակարգը

Ի՞նչ ձևերով գոյություն ունեն սոցիալական նորմերը:

Սոցիալական նորմերը լինում են բանավոր և գրավոր

Ի՞նչ է իրավունքի աղբյուրը:

Իրավունքի աղբյուր են համարվում այն որտեղ պաշտոնապես ամրագրված են իրավական նորմրը և որտեղից մենք իմանում ենք դրա բովանդակության մասին:

Որո՞նք են արդի իրավունքի աղբյուրները:

Ներկայումս իրավունքի աղբյուրներ են համարվում օրենքները, միջազգային պայմանագրերը, դատական նախադեպերը և այլն:

Ի՞նչ է իրավական սովորույթը:

Պետության կողմից ճանաչված, երկար ժամանակ ժողովրդի կողմից կիրառման հետևանքով հաստատված վարքագծի կանոնը կոչվում է իրավական սովորույթ:

Ի՞նչ է դատական նախադեպը:

Դատական նախադեպը կոնկրետ իրավաբանական գործի վերաբերյալ դատական որոշումն է, որին պետությունը տալիս է համապարտադիր նշանակություն:

Ինչպե՞ս է գործում միջազգային իրավունքը Հայաստանի իրավական համակարգում:

ՀՀ Սահմանադրությունը, ՀՀ վավերացված միջազգային պայմանագրերը, ճանաչում է հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ և առաջնային մաս:

Vocabulary, lesson 17

Fill in the blanks
1. Sometimes it is best to avoid being too nice to strangers.
2. I wasn’t aware that there were concerts in the park on Tuesday.
3. We bought a large keg of potato chips for the party.
4. Rock n Roll music just doesn’t appeal to me.
5. My aunt was in nourish health and had to have nurses on twenty-four-hour duty.
6. The harsh smoke from the fireplace burned my eyes.
7. I was quite a misfortune that Beverly’s husband died in an automobile accident.
8. If I had to opt for a new career, it would be medicine.
9. It is smart to be wary of foods whose contents are not listed on the package.
10. The judge denounced the thief for stealing a quantity of molasses.
11. A candy bar will not wretch you the way a piece of meat will.
12. Baxter took pep pills regularly and became a drug addict without realizing it.
Matching
Opt – choose or favor
Quantity – amount
Misfortune – bad luck
Nourish – make or keep alive and well with food
Appeal – attraction
Harsh – rough to the touch, taste, eye or ear
Addict – one who can’t break a habit
Keg – small barrel
Wretched – miserable
Wary – cautious
Avoid – keep away from
Aware – realizing

Vocabulary words, lesson 16

Fill in the blanks
1. Little Paul was grateful that he got the Christmas present he asked for.
2. I doupt that you can break Michael’s scoring record.
3. My mother used to say that I was as slender as a toothpick.
4. Be cautious about swimming right after eating a meal.
5. The map he drew of our neighborhood wasn’t very accurate.
6. In Superman comics, the only thing Superman couldn’t penetrate was lead.
7. When my family went to look for a new house, we had a vast choice.
8. Modern highways far surpass the old dirt roads of yesterday.
9. The jar was filled to capacity.
10. We were all very confident that Duane would pass his exams.
11. The microscope used by my biology teacher is very expensive.
12. The music was so loud that I thought that it would pierce my eardrums.

Vocabulary words, lesson 16

Fill in the blanks
1. Little Paul was grateful that he got the Christmas present he asked for.
2. I doupt that you can break Michael’s scoring record.
3. My mother used to say that I was as slender as a toothpick.
4. Be cautious about swimming right after eating a meal.
5. The map he drew of our neighborhood wasn’t very accurate.
6. In Superman comics, the only thing Superman couldn’t penetrate was lead.
7. When my family went to look for a new house, we had a vast choice.
8. Modern highways far surpass the old dirt roads of yesterday.
9. The jar was filled to capacity.
10. We were all very confident that Duane would pass his exams.
11. The microscope used by my biology teacher is very expensive.
12. The music was so loud that I thought that it would pierce my eardrums.

Illness and treatment ( vocabulary )

1a. Complete the sentences with the words from the list.
1.I’m feeling a bit dizzy, I think I’m going to faint.
2. If you touch the oven when it’s hot, you’ll burn your hand.
3. After I took the medicine, I got a rash all over my body, I must be allergic to it.
4. Robin shut his finger in the door and now it’s very swollen.
5. Our office manager has a terrible cough, because he smokes so much.
6. I fell asleep in the car and now I’ve got a pain in my neck.
7. The little boy has cut himself on a piece of glass, and his leg is bleeding.

b. Complete the dialogues between the patients and the doctor.
P. I’ve been sick and I’ve got diarrhea.
D. I think you have food poisoning.
P. It hurts when I talk and I can’t eat.
D. You’ve got a sore throat.
P. I’ve got a temperature and my body aches.
D. You probably have flu.
P. I can’t stop sneezing and I got a cough.
D. You’ve caught a cold.
P. When I do exercise I have difficulty breathing.
D. I think you have asthma.